Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง แนวทางการได้มาซึ่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๕ ( hits : 1211)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง แนวทางการได้มาซึ่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม ชุดที่ ๒๕ Attachments: ประกาศการเลือกนายก ส.บ.ม.ท. ชุด 25[ ]63 kB ...

ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์ ( hits : 1155)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์ Attachments: การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์ (สวนนงนุช)[ ]51 kB ...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดไปร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ ( hits : 2417)

      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดไปร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนา...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ ( hits : 2821)

      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติส...

ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( hits : 2325)

      ประชาสัมพันธ์  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ( hits : 2759)

      ประชาสัมพันธ์   กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙) ระหว่างวันที่ ๘ – ...

ประชาสัมพันธ์ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ( ส.บ.ม.ท.) ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ สวนนงนุช ( hits : 6058)

      ประชาสัมพันธ์ “กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ( ส.บ.ม.ท.) ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ สวนนงนุช”          สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) กำหนดประชุม...

ประกาศ การส่งผลงาน (ผู้บริหารดีเด่น 2562) ( hits : 5944)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศ การส่งผลงาน (ผู้บริหารดีเด่น 2562)       Attachments: หนังสือนำส่งถึงประธานสาขา (ผู้บริหารดีเด่น 62)_v3[ ]81 kB หนังสือนำส่งถึง...

ประชาสัมพันธ์ TELS2019 “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” ( hits : 3778)

      ประชาสัมพันธ์ “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” รายละเอียด บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จากัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดงำน “โครงการสัมมนาผู้นาทางการศึกษาแห่งประ...

หนังสือเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ 2562 เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย ( hits : 6223)

      หนังสือเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ 2562 เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย << ลงทะเบียนคลิกที่นี่ >>     Attachments: หนังสือขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ (ผู้อำนวยก...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา