Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( hits : 1547)

     ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง การเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ...

ประกาศกำหนดการประชุม ส.บ.ม.ท. 24-29.05.63 @สวนนงนุช ( hits : 2166)

      โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ปร...

ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้เลื่อนการประชุมสัมมนาและอนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ( hits : 1358)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้เลื่อนการประชุมสัมมนาและอนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ Attachments: ขอความอนุเ...

ประกาศการเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการสรรหานายกสมาคมฯ ( hits : 1171)

      ประกาศการเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการสรรหานายกสมาคมฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งการเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Attachments: แจ้งการเลื่อนจัดประชุม ส.บ.ม.ท. (ผอ.ร.ร.)[ ]107 k...

ประกาศ เรื่อง “รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประเภทสามัญ” ( hits : 1251)

        ประกาศ เรื่อง “รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประเภทสามัญ” ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรง...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ใบเสนอรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” ชุดที่ ๒๕ ( hits : 1111)

      ประชาสัมพันธ์   เรื่อง “ใบเสนอรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย”  ชุดที่ ๒๕   Attachments: ใบเสนอรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร[ ]76 kB ...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มข้อบังคับ ( hits : 1276)

      ...

การแก้ไขข้อบังคับและกระบวนการสรรหานายกคนใหม่ พ.ศ.2563 ( hits : 1198)

      ข้อบังคับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่แปด พุทธศักราช ๒๕๖๑ Attachments: ข้อบังคับ สบมท ครั้งที่ 8[ ]542 kB ข้อบังคับ สบมท ครั้งที่ 9...

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) ( hits : 1198)

      รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส...

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) ( hits : 1093)

      กำหนดการ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประช...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา