Copyright 2024 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ประมวลภาพประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 ภาพกิจกรรมที่ 1 (13 กุมภาพันธ์)

  ภาพกิจกรรมที่ 2 (15 กุมภาพันธ์ )

                 ภาพกิจกรรมที่ 3 (15 กุมภาพันธ์ พิธีมอบโล่)

      ภาพกิจกรรมที่ 4 (14-15 กุมภาพันธ์)

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา