Copyright 2024 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

1. ส.บ.ม.ท. ใบสำคัญการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการฯ

2.ประกาศ ส.บ.ม.ท. รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

3.ประกาศ ส.บ.ม.ท. แต่งตั้งประธานสาขา ส.บ.ม.ท.จังหวัด ชุดที่ 26

4.การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

5.ขอเชิญประชุมประธานสาขาจังหวัดฯ

6.สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ การประชุมสัมมนาวิชาการฯ

7.หนังสือเชิญอบรม ว PA 4 ภาค

8.หนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมโครงการฯ

9.หนังสือเชิญผู้อำนวยการเขตประชุมโครงการ

10.หนังสือเชิญผอ.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

11.ประกาศรายชื่อผู้บริหารเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

12.ประกาศ ส.บ.ม.ท. หลักเกณฑ์วิธีการคัดสรรสมาชิก(PDF)

13.ประกาศ ส.บ.ม.ท. หลักเกณฑ์วิธีการคัดสรรสมาชิก(WORD)

14.ประกาศแต่งตั้งเลขานุการประธาน ส.บ.ม.ท. จังหวัดชุดที่ 26

15.แต่งตั้งกรรมการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ ส.บ.ม.ท. จังหวัด ชุดที่ 26

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา