Copyright 2024 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

สิทธิของสมาชิก

 

อ้างอิงจากข้อบังคับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่แปด พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ข้อที่ ๑๕ สิทธิของสมาชิกสามัญ

(๑) เข้าร่วมประชุมใหญ่

(๒) เข้าร่วมประชุมเฉพาะกิจตามที่สมาคมจัด

(๓) ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่

(๔) สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นนายก

(๕) สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร

(๖) รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายก เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

     ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสมาคมในนามสมาคม

(๗) แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับกิจการของสมาคมเพื่อพัฒนาสมาคม

     หรือแก้ไขปัญหาของสมาคม

(๘) รับสวัสดิการ รับบริการ หรือผลประโยชน์อื่น ที่สมาคมพึงมีให้

(๙) รับค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสมาคมตามมติ

     ของกรรมการบริหาร

(๑๐)  รับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพจากสมาคม

(๑๑)   ประดับเครื่องหมายของสมาคม

(๑๒)  รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสาขา

 

ข้อที่ ๑๖ สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบ

           มีสิทธิเช่นเดียวกันกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่ที่กำหนดไว้ใน ข้อที่ ๑๕ () () () () และ (๑๒) สิทธิของสมาชิกสถาบันได้กำหนดเป็นที่ตั้งสาขาและมีเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญเว้นแต่สิทธิที่พึงได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 


ตรวจสอบรหัสสมาชิก 
<< CLICK >>
 

 

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา