Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ครั้งที่ 49)

ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2563

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานีสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา