Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน”

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙)

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา