Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งกำหนดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ และขออนุญาต

ให้ข้าราชการในสังกัดร่วมประชุม

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒

และ กำหนดการ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา