Copyright 2020 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) 

เรื่อง ผลการคัดสรรผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑

 

 


ตามที่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ได้จัดให้มีการคัดสรรรางวัล

ผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับการมัธยมศึกษาไทย ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น บุคคล

ผู้ทรงค่าต่อการมัธยมศึกษาไทย และผู้ที่มีความเสียสละเพื่อการมัธยมศึกษาไทย ประจําปี ๒๕๖๑ ที่มีผลการปฏิบัติ

ภารกิจด้านการมัธยมศึกษาไทยเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กําหนด เพื่อเข้ารับโล่

เกียรติยศในวันประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๔๘) ระหว่างวันที่7 – 10 

พฤษภาคม2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มตามไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (TheBestExecutives_2018.pdf)executives for the year 2018[ผลการคัดสรรผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561]199 kB
f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา