Copyright 2020 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

logo

 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ

 

 

 หากประสงค์ให้สมาคมฯ จัดส่งวิทยากรไปบรรยายในหลักสูตร

ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวนันทวัน ชวัติชัย โทรศัพท์ ๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

 

Attachments:
Download this file (Academic Course.pdf)โครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ ส.บ.ม.ท.[โครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ ส.บ.ม.ท.]89 kB
f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา