Copyright 2023 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  (ครั้งที่ 50)  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

 

 

 

 

ลิงค์ประมวลภาพ : ภาพบรรยากาศการประชุมเตรียมความพร้อม ณ จังหวัดเชียงราย

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา