ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Category: Gallery
Hits: 2300

 

ภาพบรรยากาศ

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สมาชิกมีทัศนคติและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา

๓. เพื่อให้สมาชิกได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔. เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการศึกษา ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสําคัญ

๕. เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี๒๕๖๒ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

 

 

ดูภาพชุดที่ 1 ทั้งหมด

ดูภาพชุดที่ 2 ทั้งหมด

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://saat2016.com/index.php/gallery/689-25620130-25620205?tmpl=component&print=1#sigFreeIda8d8369e63