Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ภาพบรรยากาศ

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สมาชิกมีทัศนคติและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา

๓. เพื่อให้สมาชิกได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔. เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการศึกษา ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสําคัญ

๕. เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี๒๕๖๒ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

 

 

ดูภาพชุดที่ 1 ทั้งหมด

ดูภาพชุดที่ 2 ทั้งหมด

 

 

 

{gallery}Gallery_6208{/gallery}

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา