Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

12-14 ธันวาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมข้อควรระวังของผู้บริหารสถานศึกษากับข้อหาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

 

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ

เรื่อง ข้อควรระวังของผู้บริหารสถานศึกษากับข้อหาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

 


  พี่น้องชาว สบมท. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากพี่น้องผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู จังหวัดน่านทุกท่าน คณะผู้บริหารทุกจังหวัดที่มาร่วมประชุมต่างก็รู้สึกประทับใจในบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่น มีความเป็นมิตรภาพและแสดงออกถึงความใส่ใจต่อคณะเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มาณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษกับท่าน ผอ สนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ประธาน สมป.จังหวัดน่าน และเป็นที่ปรึกษา ส.บ.ม.ท. ที่กรุณาเป็นเจ้าภาพเรื่องสถานที่ประชุมและอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ขอขอบพระคุณเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ ผอ อดุลย์ ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อยฯ ประธานจังหวัดน่าน และ ผอ นภาพรฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาฯ จังหวัดน่าน กรรมการบริหารสมาคมฯที่กรุณาประสานงานให้ความช่วยเหลือจนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในความทรงจำของคณะผู้บริหารที่ไปประชุมตลอดไปครับ

     รัชชัยย์ ศรสุวรรณ

     นายก ส.บ.ม.ท....

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา