Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

15-17 พฤษภาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง” 

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาค โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

พี่น้องชาว สบมท. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา และคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

 

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา