Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

 

เอกสารสำคัญ ประกาศ และคำสั่ง ส.บ.ม.ท. การอบรมและสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 50 

 

1.เอกสารการแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม

2.เอกสารการมอบหมายงานคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 25

3.เอกสารการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา

4.เอกสารการแต่งตั้งกรรมการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิภาพ ส.บ.ม.ท. ชุดที่ 25

5.เอกสารการแต่งตั้งประธานสาขา ชุดที่ 25

6.เอกสารการแต่งตั้งเลขานุการประธานสาขา ชุดที่ 25

7.ประกาศรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

8.ประกาศรายชื่อผู้บริหารการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

9.เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

10.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)

๐ เอกสารการจดทะเบียน ส.บ.ม.ท

๐ เอกสารระเบียบการแข่งขันกีฬา ส.บ.ม.ท

๐ หนังสือเชิญประชุมโครงการสัมนาวิชาการ

๐ กำหนดการประชุมวิชาการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 50

๐ เอกสารโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

๐ ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก

๐ เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ATK

๐ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการลงมติแก้ไขข้อบังคับสมาคม

๐ ประกาศแต่งตั้งประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัด ชุดที่ 25

๐ ระเบียบสมาคมสรรหากรรมการจังหวัด พ.ศ.2564

๐ แบบฟร์อมประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราช

๐ หนังสือออกขอข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา